Czym jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole?

Kategorie kariera,Poradnik,Życie

Każde dziecko, aby mogło się prawidłowo rozwijać, potrzebuje wsparcia i opieki dorosłych. W szkole o dobro ucznia dbają przede wszystkim nauczyciele i wychowawca. Bardzo ważne jest to, aby nie tylko przekazywali oni wiedzę z zakresu danego przedmiotu, ale także byli empatyczni i zwracali uwagę na potrzeby swoich wychowanków. W przypadku uczniów, którzy wymagają specjalnej pomocy lub opieki, niezwykle ważna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Czym zatem jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, na czym polega i kto odpowiada za jej organizację? Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji i wskazówek.

Co to jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Głównym założeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dziecka. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która jest udzielana nauczycielom oraz rodzicom uczniów, ma na celu wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Każde dziecko powinno czuć się w szkole swobodnie, jego potrzeby powinny być zaspokajane w miarę możliwości placówki. W przypadku, gdy pojawiają się trudności w nauce, wynikające przykładowo z niepełnosprawności dziecka czy jego choroby przewlekłej, możliwe jest zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla kogo jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikać może z różnych czynników. Przede wszystkim wymienia się tutaj niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia zachowania lub emocji, szczególne uzdolnienia dziecka, trudności w uczeniu się czy choroby przewlekłe. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że dziecko powinno być otoczone specjalną opieką, aby mogło się prawidłowo rozwijać i pokonywać wszelkie przeszkody.

Kto inicjuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną?

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. Inicjatorami wszelkich działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być uczniowie, którzy chcą skorzystać z takich form wsparcia (dotyczy to głównie uczniów pełnoletnich), nauczyciel, wychowawca lub inny terapeuta, który powadzi zajęcia z uczniem, rodzice, dyrektor placówki edukacyjnej, poradnia specjalistyczna, kurator sądowy, asystent rodziny, pracownik socjalny czy pomoc nauczyciela. Z organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Realizatorami takiej pomocy jest szereg specjalistów – nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci, doradcy zawodowi.

Co jest ważne w pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

W udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej bardzo ważne jest prawidłowe rozpoznanie trudności i indywidualnych potrzeb ucznia. Prawidłowa diagnoza powinna być wykonana rzetelni, a w centrum powinno znajdować się dobro dziecka i jego potrzeby. Realizacja wszelkich działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna przebiegać przy ścisłej współpracy rodziców ucznia, nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp. Tylko w tym przypadku możliwe jest podjęcie działań, które pomogą rozwiązać trudności i sprawią, że dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie mogło się w pełni realizować.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Istnieje szereg różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb ucznia. Wyróżnia się tutaj głównie: klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne (m.in. logopedyczne), zajęcia związane z wyborem zawodu, porady, warsztaty i konsultacje.
Objęcie dziecka opieką to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Akademia Otwarte Okno w Tychach dba o szczególne potrzeby uczniów i zapewnia im najlepszy start w dorosłe życie. Grupa doświadczonych pedagogów i specjalistów oferuje pomoc na każdym szczeblu edukacji: http://www.otwarteokno.edu.pl/